Política de privacitat

GRANOLLERS MERCAT, com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

 

1- Responsable del tractament

  • Identitat: Granollers Mercat
  • NIF: Q-0801347-F
  • Direcció Postal:Centre de Serveis a les Empreses. Camí del Mig 22, P.I. Palou Nord 08401 Granollers.
  • Correu electrònic: fira@granollers.cat

 

2- Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

GRANOLLERS MERCAT tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb les següents finalitats:

 

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre email legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.

 

  • Gestionar la seva alta com a Usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a través d’aquesta, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.

 

  • Enviar als usuaris de la nostra plataforma, el nostre newsletter i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

 

Una vegada complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquests es destruiran i solament seran conservats els necessaris per a dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran els mateixos fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què l’interessat s’oposi al tractament.

 

3- Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

 

4- Transferències internacionals

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

 

5- Drets dels interessats

Com a usuari de ECONOMIA VERDA I CIRCULAR – GRANOLLERS MERCAT , té dret a:

  • Accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que cregui que no són necessaris per al fi que van ser recollits.

 

  • A sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per a portar al seu exercici les reclamacions.

 

  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

 

Per a procedir a l’exercici de drets ha de posar-se en contacte amb nosaltres en la nostra adreça de correu electrònic fira@granollers.cat o al correu postal a Centre de Serveis a les Empreses. Camí del Mig 22, PI Palou Nord 08401 Granollers.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat.